Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Świadczenie Usługi GoFor.Holiday odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych na serwisie GoFor.Holiday korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych w celu znalezienia interesującej informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją GoFor.Holiday, wyrażania swoich opinii, umieszczania w serwisie samodzielnie treści (m.in. relacji, zdjęć, ogłoszeń, komentarzy pod zdjęciami i innych), odbierania, wysyłania wiadomości prywatnych oraz znalezienie wycieczek.

 

Rejestracja Użytkowników i zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu GoFor.Holiday jest bezpłatne. W przypadku wprowadzenia usług płatnych, Użytkownicy zostaną o takich usługach płatnych poinformowani, a korzystanie z tych usług będzie dobrowolne.
 2. Serwis GoFor.Holiday umożliwia Użytkownikom przeglądanie, zamieszczanie i przechowywanie w serwisie swoich artykułów dotyczących turystyki, opisów wypraw, zdjęć, filmów, plików dźwiękowych, komentarzy, a także ich bezpłatne udostępnianie osobom trzecim do czytania i oglądania.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług w serwisie GoFor.Holiday automatycznie po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GoFor.Holiday dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu GoFor.Holiday , z funkcjonalnością Serwisu GoFor.Holiday oraz w celach marketingowych. NIKI MEDIA nie jest uprawnione do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. NIKI MEDIA zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. NIKI MEDIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego w ramach rejestracji Użytkownika, na adres korespondencyjny Serwisu gofor.holiday.polska@gmail.com oświadczenia, w którym poda, iż cofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni I jest jednoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez NIKI MEDIA Dominika Niedbała w ramach Serwisu GoFor.Holiday.

ZABRONIONE TREśCI

Zabronione są treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej i etnicznej, treści pornograficzne, nieetyczne oraz uznawane powszechnie za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zdjęć, grafik, tekstów oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w szczególności:
– zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraŸliwe,
– zawierających pornografię, erotykę
– obrażające uczucia innych osób, w tym też uczucia religijne,
– przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
– naruszające prawo do prywatności,
– zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
– treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej,
– treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum i inne)
– zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść serwisu GoFor.Holiday
– zawierające oferty sprzedaży oraz kupna leków.

Treści Relacji z podróży wprowadzane przez Użytkowników mogą być postmoderowane. Redakcja zastrzega prawo do usuwania publikowanych przez Użytkowników treści bez podawania przyczyny. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku m.in:
– gdy tekst jest niskiej jakości merytorycznej i językowej oraz gdy Użytkownik nie przestrzega zasad ortografii,
– wykrycia lub podejrzenia plagiatu,
– dublowania tekstów,
– w sytuacji gdy tekst jest niezgodny z prawem lub narusza prawa osób trzecich lub jest niezgodny Regulaminem serwisu.

Serwis www.GoFor.Holiday zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleŸć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców (wyjątkiem są artykuły sponsorowane, patronaty medialne lub zamieszczane na serwisie w ramach patronatu medialnego- decyzję o tym podejmuje Administrator GoFor.Holiday) lub też naruszające prawa, dobre imię lub interesy GoFor.Holiday.

Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą:

– otrzymać ostrzeżenie

– zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Uczestnika

Serwis GoFor.Holiday ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści samodzielnie zamieszczonego na łamach portalu przez Użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, są niezgodne z profilem serwisu lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika.

Wszystkie treści dodane na serwis GoFor.Holiday przez użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, powinny być zgłaszane do moderatora serwisu na maila gofor.holiday.polska@gmail.com. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć daną treść zgłoszoną do moderacji. Serwis GoFor.Holiday nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Ponadto Serwis GoFor.Holiday nie ponosi odpowiedzialności: – za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Uczestników lub też używania serwisu przez Uczestników,
– jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu GoFor.Holiday lub też jego czasowej niedostępności,
– jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie,
– jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu,
– naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Serwis GoFor.Holiday zastrzega sobie prawo do:
– zmiany funkcjonalności serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników
– czasowego zawieszania działania serwisu
– trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści,
– niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, relacji, linku, komentarza) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad Regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich Organizator może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

 

 

 


Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług Serwisu GoFor.Holiday sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu GoFor.Holiday.
 2. Zamieszczenie treści i zdjęć w Serwisie GoFor.Holiday jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie GoFor.Holiday przekazów o charakterze reklamowym jest zabronione.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że pliki Użytkownika oraz zamieszczone treści w Serwisie GoFor.Holiday nie naruszają praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani wszelkich innych praw osób trzecich oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść NIKI MEDIA Dominika Niedbala z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do plików Użytkownika i treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie GoFor.Holiday.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że dokona stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do plików i treści Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie GoFor.Holiday, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje swój profil w Serwisie GoFor.Holiday, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 7. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie GoFor.Holiday nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.). Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 8. Użytkownik upoważnia NIKI MEDIA Dominika Niedbala do wykorzystywania zamieszczonych zdjęć, treści I filmów w celach promocyjnych i reklamowych na potrzeby GoFor.Holiday i serwisów pokrewnych.

Zakres odpowiedzialności i prawa NIKI MEDIA Dominika Niedbala

 1. NIKI MEDIA Dominika Niedbala dołoży starań, aby korzystanie z funkcjonalności Serwisu GoFor.Holiday było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże NIKI MEDIA nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu GoFor.Holiday. Ponadto funkcjonalności Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 2. Holiday zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i materiałów, gdy naruszą one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. NIKI MEDIA zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika, jeżeli Użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z charakterem Serwisu, regulaminem bądź prawem.
 4. NIKI MEDIA Dominika Niedbala kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Serwisu GoFor.Holiday na adres poczty elektronicznej udostępnianej przez Użytkownika podczas zakładania przez użytkownika profilu w Serwisie GoFor.Holiday.
 5. NIKI MEDIA Dominika Niedbala nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści, zdjęcia i filmy Użytkowników.
 6. Dane i informacje zawarte w Serwisie GoFor.Holiday są publikowane m.in. do celów informacyjnych. NIKI MEDIA Dominika Niedbala nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
 7. NIKI MEDIA Dominika Niedbala nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od NIKI MEDIA Dominika Niedbala
 8. NIKI MEDIA Dominika Niedbalazastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej stron internetowych Serwisu GoFor.Holiday oraz form i zakresu działania poszczególnych funkcji Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 9. NIKI MEDIA Dominika Niedbalazastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu usług Serwisu. NIKI MEDIA Dominika Niedbala dołoży wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i nie trwały dłużej niż wymagają tego procesy technologiczne.
 10. NIKI MEDIA Dominika Niedbala ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie GoFor.Holiday, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji treści, zdjęć, materiałów audio/wideo i komentarzy zamieszczonych w Serwisie GoFor.Holiday przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu GoFor.Holiday.
 11. NIKI MEDIA Dominika Niedbala zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI IMPREZ TURYSTYCZNYCH, FORMY PŁATNOŚCI

GoFor.Holiday nie dokonuje rezerwacji ani nie umożliwia dokonania rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego , lecz świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej na rzecz Fostertravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-131 Warszawa, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279954, NIP: 5252399530 , Regon 140929718, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych, który świadczy usługi na zasadach określonych w regulaminie usług tego podmiotu Regulamin Rezerwacji Imprez Turystycznych.

 

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub    

Nie pamiętasz?